STATUT

Ponieckiego Stowarzyszenia Wędkarskiego Perkoz  

Rozdział I

Postanowienia ogólne

 

§ 1.


1. Stowarzyszenie nosi nazwę Ponieckie Stowarzyszenie Wędkarskie Perkoz,  zwane w dalszej części Statutu „Stowarzyszeniem”.
2. Stowarzyszenie jest zrzeszeniem zarejestrowanym na czas nieokreślony i posiada osobowość prawną. 

§ 2.


1. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej.
2. Siedzibą Stowarzyszenia jest Poniec ul. Szkolna 3, 64-125 Poniec
3. Stowarzyszenie może być członkiem innych organizacji wędkarskich
4. Stowarzyszenie może tworzyć terenowe jednostki organizacyjne, zwane Klubami,  na zasadach określonych w postanowieniach § 31 niniejszego Statutu.


  § 3.


1. Działalność Stowarzyszenia opiera się na pracy społecznej ogółu członków
2. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą, jednakże dochód z niej  może być przeznaczony wyłącznie na realizację celów statutowych i  programowych Stowarzyszenia
3. W celu usprawnienia prowadzenia działalności statutowej Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników


  §  4.


1. Stowarzyszenie ma prawo używać odznak i pieczęci oraz posiadać sztandar
2. Wzór godła , barw i pieczęci ustala Zarząd Stowarzyszenia zgodnie z
    obowiązującymi przepisami


Rozdział  II


Cele i środki działania


 § 5.


Celem Stowarzyszenia jest :
1) Organizowanie wędkarstwa jako racjonalnej formy wypoczynku i rekreacji
2) Stwarzanie członkom Stowarzyszenia dogodnych warunków wędkowania
3) Rozwijanie umiłowania przyrody i krzewienie znajomości zasad gospodarki  rybacko-wędkarskiej
4) Kształtowanie postawy obywatelskiej i etyki wędkarskiej
5) Działanie na rzecz ochrony i racjonalnego użytkowania wód


 § 6.


Cele określone w postanowieniach § 5 Stowarzyszenie realizuje poprzez :


1) Reprezentowanie idei wędkarstwa przed władzami i instytucjami w kraju oraz  innymi organizacjami w kraju i zagranicą a także współpraca z nimi.
2) Organizowanie terenowych jednostek Stowarzyszenia , zebrań , szkoleń , itp..
3) Prowadzenie i popieranie działalności sportowej oraz ochrony środowiska naturalnego
4) Upowszechnianie sportu i turystyki wędkarskiej , organizowanie zawodów  wędkarskich oraz organizowanie rekreacji dla członków Stowarzyszenia i ich rodzin
5) Nabywanie , przejmowanie i użytkowanie wód oraz prowadzenie na tych wodach  racjonalnej gospodarki rybacko-wędkarskiej
6) Ochronę wód i środowiska naturalnego przed zanieczyszczeniami,
    kłusownictwem i innymi szkodami
7) Prowadzenie :
    a) własnych i przejętych w użytkowanie ośrodków zarybieniowych
    b) schronisk , przystani i innych obiektów służących uprawianiu sportu
      wędkarskiego i rekreacji
8) Propagowanie , upowszechnianie , doskonalenie nowych technik wędkarskich oraz podejmowanie działań na rzecz unowocześnienia sprzętu wędkarskiego.
9) Organizowanie prelekcji, konferencji, szkoleń, pokazów, konkursów, imprez o szeroko rozumianej tematyce wędkarskiej
10) Popularyzowanie idei i działalności Stowarzyszenia
11) Podejmowanie innych czynności i działań związanych z realizacją celów  Stowarzyszenia


Rozdział   III


Członkowie Stowarzyszenia, ich prawa i obowiązki.


§ 7.


1. Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na :
    1) Członków zwyczajnych
    2) Członków wspierających
    3) Członków honorowych
2. W Stowarzyszeniu mogą zrzeszać się również kandydaci na członków na warunkach określonych w poniższych paragrafach.


 § 8.


1. Członkiem zwyczajnym może być każda osoba fizyczna, która ukończyła 16 lat posiada kartę wędkarską, zdała egzamin i uznała Statut Stowarzyszenia , regulaminy połowów oraz wniosła składkę członkowską w wysokości określonej przez Zarząd Stowarzyszenia
2. Kandydatem może być małoletni poniżej 16 roku życia za pisemną zgodą jego przedstawicieli ustawowych. Kandydatowi nie przysługuje prawo udziału w głosowaniu i prawo korzystania z czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia
3. Kandydatem może być również każda inna osoba fizyczna , która złożyła wniosek a nie spełniła wymogów określonych w ust. 1, do czasu spełnienia tych wymogów
4. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna , która dla poparcia działalności Stowarzyszenia zadeklaruje wsparcie finansowe lub inną pomoc. Członków wspierających przyjmuje na podstawie deklaracji Zarząd. Członek wspierający posiada wszystkie uprawnienia członka zwyczajnego z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego oraz prawa uczestnictwa w Walnym Zebraniu z głosem stanowiącym.
5. Członkiem honorowym może być osoba  szczególnie zasłużona w 
urzeczywistnianiu celów Stowarzyszenia. Nadanie godności członka honorowego następuje na wniosek Zarządu Stowarzyszenia uchwałą Walnego Zebrania Członków.
Członek honorowy posiada wszystkie uprawnienia członka zwyczajnego z
wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego oraz prawa uczestnictwa w Walnym Zebraniu z głosem stanowiącym. Członek honorowy zwolniony jest od świadczeń członkowskich , ma prawo noszenia Odznaki Członka Honorowego Stowarzyszenia.


 § 9.


     O przyjęciu w poczet członków Stowarzyszenia decyduje Zarząd
  §10.


1. Członek zwyczajny ma prawo :
  1) wybierać i być wybieranym do władz Stowarzyszenia na zasadach określonych w niniejszym Statucie
  2) uczestniczyć w Walnym Zebraniu Stowarzyszenia
  3) zgłaszać wnioski i postulaty dotyczące działalności Stowarzyszenia , poddawać krytyce jego działalność oraz korzystać z jego pomocy
  4) uprawiać wędkarstwo na wodach znajdujących się we władaniu Stowarzyszenia na zasadach określonych w regulaminach amatorskiego połowu ryb , a na innych wodach za zgodą ich właścicieli z zachowaniem treści i warunków udzielonych zezwoleń.
  5) nosić odznaki Stowarzyszenia


§ 11.


1. Członek Stowarzyszenia ma obowiązek :
  1) przestrzegać postanowień Statutu , wydanych na jego podstawie przepisów i uchwał władz Stowarzyszenia , stać na straży dobrego imienia Stowarzyszenia ,  sumiennie wykonywać zadania, które zostaną mu powierzone przez władze Stowarzyszenia, ochraniać mienie Stowarzyszenia jako wspólne dobro wszystkich jego członków.
 2) pogłębiać wiedzę i praktykę wędkarską przez czynny udział w szkoleniach , zawodach i innych imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie.
  3) opłacać regularnie składki członkowskie w wysokości i terminach ustalonych przez Zarząd Stowarzyszenia.
 4) brać czynny udział w pracach Stowarzyszenia. Zaangażowanie członka w pracach Stowarzyszenia jest oceniane przez Zarząd , który w przypadku znacznego wkładu w prace Stowarzyszenia może obniżyć mu wysokość składki członkowskiej lub uhonorować go w inny sposób. Zarząd podejmuje decyzje na wniosek zainteresowanego członka.
 5) uczestniczyć w Walnych Zebraniach Stowarzyszenia.

2. Obowiązki określone w ust. 1 pkt 1-5 dotyczą również kandydatów na członków Stowarzyszenia.
3. Kandydaci opłacają składki w wysokości ustalonej przez Zarząd.


 § 12.


1. Członek Stowarzyszenia naruszający obowiązki określone w postanowieniach § 11 może być  ukarany przez Sąd Koleżeński jedną z następujących kar :
  1) upomnieniem
  2) naganą
  3) zawieszeniem w prawach członka na okres od 1 roku do 2 lat.
  4) wykluczeniem ze Stowarzyszenia z równoczesnym pozbawieniem odznak.
2. Kary, o których mowa w ust. 1 pkt 3-4 mogą być zawieszone orzeczeniem Sądu Koleżeńskiego na okres 1 roku.
3. Sąd Koleżeński może zobowiązać ukaranego do złożenia egzaminu ze znajomości Statutu lub obowiązujących regulaminów połowów ryb , naprawienia wyrządzonej szkody w mieniu Stowarzyszenia lub innych osób , wyznaczyć określony szczególny obowiązek świadczenia pracy społecznej.
4. Od orzeczenia Sądu Koleżeńskiego członek ma prawo odwołać się do 
najbliższego Walnego Zebrania , którego uchwała jest ostateczna.
5. Skreślenie z ewidencji kar , o których mowa w ust. 1 pkt 1-2 następuje po upływie roku od ich orzeczenia. Zatarcie kary , o której mowa w ust. 1 pkt 3 może nastąpić w dwa lata po upływie kary orzeczonej przez Sąd Koleżeński. Zatarcie kary następuje na wniosek zainteresowanego członka.
6. Ponowne przyjęcie w poczet członków Stowarzyszenia osoby uprzednio z niego wykluczonej może nastąpić po upływie 5 lat od prawomocnego orzeczenia o wykluczeniu i wymaga odrębnego rozpatrzenia przez Zarząd Stowarzyszenia.


§ 13.


Członkostwo wygasa przez :
1) dobrowolne wystąpienie z Stowarzyszenia zgłoszone na piśmie
2) skreślenie z listy członków z powodu nie opłacenia składki członkowskiej za okres 6 miesięcy , z wyjątkiem przypadku , gdy Zarząd uzna zwłokę za
usprawiedliwioną. Uprawnionym do skreślenia z listy członków z powodu nie uiszczenia składki jest Zarząd Stowarzyszenia.
3) wykluczenie na mocy orzeczenia Sądu Koleżeńskiego lub - w drugiej instancji - uchwały Walnego Zebrania.
4) śmierci członka.
                                                        


§ 14.


Za zasługi w działalności na rzecz Stowarzyszenia członek może być uhonorowany dyplomem , srebrną odznaką Stowarzyszenia , a inna osoba nie będąca członkiem - członkostwem honorowym.


§ 15.


Członek Stowarzyszenia może pełnić tylko jedną funkcję z wyboru we władzach Stowarzyszenia (zakaz łączenia funkcji).


Rozdział  IV


Władze oraz zasady organizacyjne Stowarzyszenia


§ 16.


1. Władzami Stowarzyszenia są :
  1) Walne Zebranie
  2) Zarząd Stowarzyszenia
  3) Komisja Rewizyjna
  4) Sąd Koleżeński
2. Kadencja władz Stowarzyszenia trwa 4 lata
3. Uchwały władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy składu liczby członków. Jeżeli w pierwszym terminie na Walnym Zebraniu Członków nie uczestniczy co najmniej połowa liczby członków, wówczas w drugim terminie zebrania uchwały mogą być podjęte zwykła większością głosów oddanych przez członków obecnych na zebraniu. Drugi termin powinien być podany w zawiadomieniu o walnym zebraniu i nie może być wyznaczony wcześniej niż po upływie pół godziny po pierwszym terminie.
4. Wybory do poszczególnych władz odbywają się w tym samym terminie.
Wybory odbywają się w głosowaniu tajnym chyba , że co najmniej 2/3 
uprawnionych do głosowania opowie się w drodze głosowania za głosowaniem jawnym.
5. W razie zdekompletowania w trakcie kadencji składu Zarządu , Komisji 
Rewizyjnej lub Sądu Koleżeńskiego, Przewodniczący danej władzy Stowarzyszenia występuje z wnioskiem do Zarządu Stowarzyszenia o zwołanie Nadzwyczajnego Zebrania Członków w celu przeprowadzenia wyborów uzupełniających. Wyboru uzupełniającego dokonuje Walne Zebranie Stowarzyszenia. Wybory uzupełniające do poszczególnych władz odbywają się nie później niż w ciągu miesiąca od zdekompletowania danego organu. Postanowienia Wybory odbywają się w głosowaniu tajnym, chyba, że co najmniej 2/3 uprawnionych do głosowania opowie się w głosowaniu za głosowaniem jawnym.
6. Poszczególne władze Stowarzyszenia mogą w drodze uchwały odwołać ze swego składu każdego członka władz z powodu jego bezczynności. Wybory
uzupełniające przeprowadza się na najbliższym Walnym Zebraniu Stowarzyszenia.
7. Do rozpatrywania spraw członków za czyny określone w § 12 powołuje się Sąd Koleżeński.
8. Przed Sądem Koleżeńskim występuje w charakterze oskarżyciela rzecznik powołany przez Zarząd Stowarzyszenia, który czuwa nad przestrzeganiem przez członków Stowarzyszenia postanowień Statutu, obowiązujących przepisów prawnych oraz zasad współżycia społecznego. W tym celu rzecznik jest uprawniony do sporządzania i wnoszenia do Sądu Koleżeńskiego wniosku o ukaranie członka Stowarzyszenia jedną z kar wymienionych w § 12.
Ponadto rzecznik przed złożeniem wniosku ma prawo żądać  stosownych
wyjaśnień i informacji od obwinionego członka jak i innych członków oraz
władz Stowarzyszenia.
9. Ukarany członek może złożyć odwołanie od orzeczenia Sądu Koleżeńskiego do Walnego Zebrania w terminie 30 dni od dnia doręczenia mu orzeczenia o karze.
10. Regulamin Zarządu , Komisji Rewizyjnej , Sądu Koleżeńskiego oraz
regulamin postępowania w sprawach przewinień członków są uchwalane przez Walne Zebranie Stowarzyszenia.


Walne Zebranie


§ 17.


1. Walne Zebranie jest najwyższą władzą Stowarzyszenia
2. Walne Zebranie może być zwyczajne lub nadzwyczajne


 § 18.


1. W Walnym Zebraniu uczestniczą :
1) z głosem stanowiącym:

a) wszyscy obecni członkowie. 

b) Poszczególni delegaci Klubów wybrani przez poszczególne Zebrania Klubów o ile stan osobowy Stowarzyszenia będzie większy niż 100 członków.
2). Z głosem doradczym - inni zaproszeni członkowie Stowarzyszenia , o ile nie zostali wybrani delegatami oraz zaproszeni goście.
2. Mandat delegatów trwa 4 lata.


§ 19.


Do kompetencji Walnego Zebrania należy :
1) uchwalanie porządku i regulaminu obrad
2) ustalanie ogólnych wytycznych działalności Stowarzyszenia
3) rozpatrywanie wniosków zgłoszonych na Walnym Zebraniu
4) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu oraz zamierzeń
    gospodarczych i ekonomicznych
5) rozpatrywanie wniosków i sprawozdań Komisji Rewizyjnej i Sądu
    Koleżeńskiego
6) podejmowanie na wniosek Komisji Rewizyjnej uchwał w przedmiocie
    absolutorium dla Zarządu.
7) wybór Zarządu , Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego
8) nadawanie i pozbawianie godności członka honorowego na wniosek Zarządu.
9) podejmowanie uchwał w przedmiocie zmian Statutu oraz rozwiązania się Stowarzyszenia.
10) podejmowanie uchwał we wszystkich sprawach dotyczących realizacji celów statutowych, a nie zastrzeżonych do kompetencji innych władz.


§ 20.


1. Walne Zebranie zwoływane jest przez Zarząd Stowarzyszenia jeden raz w roku.
2. O terminie Walnego Zebrania wraz z proponowanym porządkiem obrad Zarząd zawiadamia członków lub delegatów oraz Zarządy Klubów co najmniej na 14 dni przed odbyciem Walnego Zebrania.
3. Zawiadomienie powinno być dokonane na piśmie listem poleconym w przypadku gdy liczba członków Stowarzyszenia nie przekracza 100 osób. Jeżeli liczba członków Stowarzyszenia przekracza 100 osób Zarząd zawiadamia listem poleconym jedynie Zarządy Klubów , które następnie powiadamiają delegatów Klubów poprzez wywieszenie zawiadomienia na tablicy ogłoszeń w siedzibie Klubu lub też, jeżeli Zarząd Klubu uzna to za konieczne, także za pomocą listów poleconych.


§ 21.


1. Zarząd Stowarzyszenia zwołuje Nadzwyczajne Walne Zebranie :
  1) na podstawie uchwały Zarządu
  2) na żądanie Komisji Rewizyjnej
  3) na pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków Stowarzyszenia.
4) na żądanie Przewodniczącego organów, o których mowa w § 16 ust. 1 pkt 2,3 i 4.

5) Zarząd zwołuje Nadzwyczajne Walne Zebranie w terminie 1 miesiąca od dnia otrzymania żądania (wniosku) lub podjęcia uchwały.
6) Nadzwyczajne Walne Zebranie obraduje nad sprawami dla których zostało  zwołane.


Zarząd


§  22.


1. Zarząd realizuje zadania statutowe Stowarzyszenia i za swą działalność odpowiada
przed Walnym Zebraniem Stowarzyszenia. 2. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosówco najmniej przy udziale połowy składu Zarządu.


 § 23.


1. Zarząd Stowarzyszenia składa się z od 4 do 10 członków wybranych przez Walne Zebranie.
2. Na pierwszym posiedzeniu Zarządu , które powinno się odbyć najpóźniej 7 dni od dnia wyborów, wybiera on spośród swych członków :
1) Prezesa
2) Wiceprezesa
3) Sekretarza


§ 24.


1. Zarząd Stowarzyszenia zbiera się na posiedzenia w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz na kwartał.
2. Raz w roku w sprawach ustalenia preliminarza budżetowego oraz planu
gospodarczego Stowarzyszenia, Zarząd odbywa posiedzenie z udziałem Prezesów Klubów (o ile istnieją) z głosem decydującym.


 § 25.


Do kompetencji Zarządu należy tworzenie warunków rozwoju wędkarstwa i
prawidłowego funkcjonowania Stowarzyszenia a w szczególności :
1) Reprezentowania Stowarzyszenia na zewnątrz. Do składania oświadczeń w imieniu Stowarzyszenia wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu. Do ważności oświadczeń woli w sprawach majątkowych wymagane są podpisy dwóch członków Zarządu.
2) Rozwijanie działalności sportowej i turystycznej.
3) Zwoływanie Walnych Zebrań i przedstawianie im planów oraz materiałów o których mowa w § 19 ust. 4.
4) Realizowanie uchwał Walnego Zebrania.
5) Rozpatrywanie i uchwalanie preliminarza budżetowego oraz zamierzeń 
gospodarczych Stowarzyszenia.
6) Rozpatrywanie , uchwalanie i przedstawianie Walnemu Zebraniu rocznych sprawozdań z działalności Stowarzyszenia.
7) Ustalanie wysokości składki członkowskiej , opłat za wędkowanie i zasad  podziału środków finansowych między Kluby (o ile istnieją).
8) Podejmowanie uchwał w przedmiocie nabywania i zbywania nieruchomości.
9) Podejmowanie uchwał w sprawach utworzenia lub likwidacji Klubu.
10) Uchwalanie ramowych regulaminów działania Zarządów Klubów
11) Nadawanie odznak Stowarzyszenia
12) Powoływanie komisji niezbędnych do realizacji zadań Stowarzyszenia oraz rzecznika Zarządu
13) Sprawowanie nadzoru i koordynowanie działalności Zarządów Klubów
14) Uchylanie i zmienianie treści uchwał Zarządów Klubów niezgodnych z
      obowiązującym prawem , Statutem oraz przepisami wydanymi na jego
      podstawie.
15) Zatrudnianie i zwalnianie pracowników.Komisja  Rewizyjna


§ 26.


1. Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia składa się z 3 członków wybranych przez Walne
Zebranie.

2. Członkowie Komisji Rewizyjnej wybierają spośród siebie
Przewodniczącego i Sekretarza. 3. Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosówco najmniej przy udziale połowy składu Komisji.


§ 27.


1. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy :
   1) Kontrolowanie całokształtu działalności Stowarzyszenia a w szczególności gospodarki finansowej w zakresie legalności, celowości, rzetelności i gospodarności.
 2) Kontrola opłacania składek członkowskich.
  3) Składanie sprawozdań Walnemu Zebraniu wraz z oceną działalności Zarządu i wnioskami dotyczącymi udzielenia jemu absolutorium.
  4) Przedstawianie Zarządowi wniosków w sprawie działalności Stowarzyszenia.
2. Kontrola całokształtu działalności Stowarzyszenia przeprowadzana jest co najmniej raz do roku.
3. W celu wykonywania swoich zadań Komisja Rewizyjna ma prawo żądać od Zarządu wszelkich informacji, wyjaśnień oraz dokumentów, koniecznych do oceny działalności Stowarzyszenia.
4. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą wchodzić w skład Zarządu, jednakże mają prawo uczestniczyć w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym  (bez prawa głosowania).

                                          

Sąd Koleżeński


§ 28.


Sąd Koleżeński Stowarzyszenia składa się z 3 członków wybranych przez Walne Zebranie. Członkowie Sądu ze swego grona wybierają Przewodniczącego Sądu, jego zastępcę i Sekretarza.


 § 29.

Sąd koleżeński składa sprawozdanie z całokształtu swojej działalności Walnemu Zebraniu.§  30.


1. Sąd Koleżeński rozpatruje sprawy przeciwko wszystkim członkom
   Stowarzyszenia.
2. Sąd Koleżeński orzeka w pełnym składzie 3 członków.
3. Odwołanie od orzeczeń Sądu Koleżeńskiego rozpoznaje Walne Zebranie.                                                                                         

Rozdział V


Kluby Stowarzyszenia


§ 31.

1. Kluby Stowarzyszenia tworzone są jako terenowa jednostka organizacyjna pod warunkiem, że skład osobowy Stowarzyszenia przekracza 100 członków.
2. Klub zrzesza minimum 100 członków.
3. Teren działania Klubu obejmuje terytorium powiatu. W szczególnie
uzasadnionych przypadkach teren ten może obejmować terytorium gminy lub kilku gmin w tym samym powiecie.
4. Kluby Stowarzyszenia tworzone są uchwałą Zarządu Stowarzyszenia na pisemny wniosek co najmniej 10 członków Stowarzyszenia zamieszkujących na terenie tego samego powiatu.
5. Organami Klubu są :

1) Zarząd Klubu
   2) Zebranie Klubu
6. Kadencja władz Klubu trwa 4 lata.
7. Zarząd Klubu składa się z 4 osób powoływanych i odwoływanych przez Zarząd Stowarzyszenia. Zarząd kieruje bieżącą działalnością Klubu , wspiera działania Zarządu Stowarzyszenia na obszarze swojego działania, a ponadto wykonuje  polecenia, instrukcje oraz zalecenia Zarządu Stowarzyszenia. Pracami Zarządu Klubu kieruje Prezes Zarządu Klubu, wybierany przez członków Zarządu Klubu zwykłą większością głosów.

8. Pracami Zarządu Klubu kieruje Prezes Zarządu Klubu, wybierany przez członków Zarządu Klubu zwykłą większością głosów.
9. Zarząd Klubu może podejmować uchwały w sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji władz Stowarzyszenia oraz Zebrania Klubu. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów w głosowaniu imiennym.
10. Do kompetencji Zebrania Klubu należy wybór delegatów na Walne Zebranie Stowarzyszenia. Wybór dokonywany jest w głosowaniu tajnym zwykłą większości głosów. Prawo uczestniczenia w wyborach ma każdy członek Stowarzyszenia , który ma miejsce zamieszkania na terenie działania danego Klubu.
11. Zebranie Klubu może podejmować uchwały w sprawach nie zastrzeżonych dla innych władz Stowarzyszenia i Zarządu Klubu. W szczególności może uchwalać petycje oraz wnioski do władz Stowarzyszenia mające na celu usprawnienie funkcjonowania Stowarzyszenia a także składać do Zarządu Stowarzyszenia skargi na działanie Zarządu Klubu.

Rozdział  VI


Majątek Stowarzyszeni


  § 32.1. Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.

2. Na fundusze Stowarzyszenia składają się :
  1) Wpływy ze składek członkowskich
  2) Wpływy z działalności statutowej a w szczególności z opłat za wędkowanie na akwenach znajdujących się we władaniu Stowarzyszenia, opłat za szkolenia, egzaminy, kursy, obozy, konferencje, seminaria, itp..
  3) Dotacje
  4) Darowizny i zapisy


§ 33.


1. Gospodarka majątkiem Stowarzyszenia prowadzona jest na podstawie budżetu obejmującego dochody i wydatki uchwalanego przez Walne Zebranie Stowarzyszenia na podstawie preliminarza uchwalanego  przez Zarząd Stowarzyszenia.
2. Rokiem budżetowym (obrachunkowym) Stowarzyszenia jest rok kalendarzowy.


Rozdział  VII


Zmiana Statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia


 § 34.


1. Uchwałę o zmianie Statutu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie większością 2/3 głosów przy obecności:
1) w pierwszym terminie - co najmniej połowy liczby członków Stowarzyszenia,
2) w drugim terminie – zebranych członków Stowarzyszenia.

2. W przypadku zgłoszenia wniosku o zmianę Statutu przez co najmniej 1/3  członków Stowarzyszenia w terminie na 3 miesiące przed Walnym Zebraniem , Zarząd zobowiązany jest przedłożyć ten wniosek Walnemu Zebraniu do rozpatrzenia i głosowania. Wniosek o zmianę Statutu nie może być zgłoszony w trybie wniosku nagłego.


 § 35.1. Rozwiązanie Stowarzyszenia może nastąpić na podstawie uchwały Walnego Zebrania podjętej większością 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.

2. Uchwała o rozwiązaniu Stowarzyszenia określa tryb jego likwidacji oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia.
 § 36.


W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Statucie zastosowanie mają przepisy Prawa o stowarzyszeniach.